Udostępnianie danych WPR

Dodano dnia: 2008-02-25 12:36:06

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej( Dz.U.07.14.89)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzaju
  i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu
  jej przetwarzania (Dz.U.06.247.1819)
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  ( Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.)
- Regulaminu Porządkowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
- Polityki Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach


Dokumentacja medyczna może być udostępniana szkole wyższej lub jednostce
badawczej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska
i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja
dotyczy na podstawie decyzji Dyrektora  i Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Dokumentacja jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku przez zainteresowanego, podpisanego przez przedstawiciela uczelni.

wniosek o udostepnienie danych ze zbioru danych osobowych - wniosek

- Z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej niezbędnej
  do napisania pracy naukowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej,
  badawczej) do WPR w Katowicach zwraca się Rektor, Dziekan
  lub uprawniony przedstawiciel jednostki.
- Wniosek sklada się w Kancelarii Ogólnej WPR ( sekretariat )
- Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora WPR w Katowicach na udostępnienie
  dokumentacji medycznej i pozytywnym zaopiniowaniu przez
  Administratora Bezpieczeństwa Informacji student, doktorant
  lub słuchacz ustala z osobą nadzorującą pracę stacji termin wglądu
  do dokumentacji medycznej.
- Dostęp do dokumentacji medycznej odbywa się w obecności osoby
  upoważnionej do przetwarzania danych osobowych na danej stacji.
- Dokumentacja udostępniana jest w sposób uniemożliwiający wgląd
  do danych osobowych pacjenta.
- Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się w pomieszczeniu
  bez dostępu do urządzenia kopiującego. Kopiowanie może odbywać się
  za osobną zgodą i pobraniem opłaty zgodnie z cennikiem WPR Katowice.
- Z dokumentacji medycznej w tym samym czasie korzystać może tylko
  jedna osoba.
- Po zakończeniu prac związanych z pozyskiwaniem danych koniecznych
  do napisania pracy naukowej student, doktorant lub słuchacz bierze
  udział w porządkowaniu dokumentacji medycznej oraz podpisuje oświadczenie

oświadczenie - oświadczenie

- Po napisaniu pracy naukowej student, doktorant, słuchacz proszony
  jest o przedłożenie do wglądu wyników pracy Dyrektorowi WPR w Katowicach.

 

Copyright 2007 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt RH.